Thời Trang Bền Vững

Thời Trang Bền Vững

17 posts

Nền tảng bán sản phẩm thời trang đã qua sử dụng có nên ‘bức tử’ thời trang nhanh?

Nội dung được lược dịch từ bài đăng trên Vogue Business về việc Vestiaire Collective, một nền tảng bán sản phẩm thời trang đã qua sử dụng, tuyên bố sẽ loại bỏ thời trang nhanh trên nền tảng của họ, và phần chia sẻ về vấn đề này tại Việt nam thông qua một cuộc phỏng vấn tôi thực hiện năm 2021.

You’ve successfully subscribed to Lam Hong Lan
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.